Reklamačný poriadok

Článok I.

Základné Informácie

 

 1. Kupujúcej osobe (Ďalej tiež ako „kupujúci“) - Spotrebiteľovi (Berie sa tak fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania) sa poskytuje na celý ponúknutý tovar záruka v trvaní 12-24 mesiacov, ak nie je na tovare inak uvedené. V takom prípade alebo v prípade vady produktu sa ďalej postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.
 2. Pokiaľ je kupujúcim právnicka osoba, nie je považovaná za spotrebiteľa a pri reklamácii produktu sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
 3. Záručná doba produktu začína plynúť v momente prevzatia produktu od kuriérnej spoločnosti alebo v moment osobného odberu produktu z výdajného miesta.
 4. Nárok na reklamáciu na produktoch vytvorených na báze hygienických a kozmetických doplnkov končí v okamžitej platnosti po prvom použití daného produktu, a to z dôvodu kontaminovania produktu pre jeho budúce použitie. To znamená, že nie je možné takýto produkt za žiadnych okolností po jeho prvom použití reklamovať.
 5. Tovar môže byť reklamovaný kupujúcim, pokiaľ reklamovaný produkt zotrváva v jeho vlastníctve a bol zakúpený priamo u predávajúcej osoby (ďalej tiež ako „predávajúci“), ktorý je prevádzkovateľom e-shopu zdraviezkopanic.sk.
 6. Kupujúci môže reklamovať tovar, pokiaľ vlastnícke právo prešlo z predávajúceho na kupujúceho. Tento stav nadobúda po úplnej úhrade kúpnej ceny predávajúcemu.
 7. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady tovaru spôsobené následovným konaním kupujúceho:
  • Akékoľvek mechanické poškodenie tovaru zavinené po prevzatí produktu,
  • Nedodržiavanie návodu na používanie produktu a nesprávne zaobchádzanie s daným produktom,
  • Nedodržianie správneho používania produktu v adekvátnych podmienkach prostredia (Teplota, Vlhkosť, Mechanické / Fyzikálne / Chemické javy ovplyvňujúce stav produktu),
  • Zanedbaním starostlivosti a údržby o produkt,
  • Poškodením alebo úplným zničením produktu nadmerným zaťažovaním,
  • Iné porušenie záručných podmienkok uvedené v dokumentácii produktu.
 8. V prípade reklamácie produktu, kde kupujúci uvedie dôvod reklamácie jeden alebo viac bodov z Článku I. odstavcu 7., má predávajúci právo odôvodnene zamietnuť túto reklamáciu.
 9. Vada vzniknutá pri bežnom opotrebovaní sa nevzťahuje na zodpovednosť predávajúceho. To znamená, že časté používanie produktu nie je považované za vadu, teda nemôže byť reklamované a predávajúci takúto reklamáciu odôvodnene zamietne.
 10. Ak je tovar doručený kupujúcemu nekompletný, poškodený alebo iný, ako si kupujúci objednal a to z dôvodu pochybenia na strane predávajúceho, predávajúci po upozornení o tejto skutočnosti zašle bezodkladne náhradu tovaru kupujúcemu na svoje náklady.

 

 

Článok II.

Postup pre zaslanie reklamácie

 

 1. Kupujúci je povinný predávajúcemu uplatniť reklamáciu čo najskôr po zistení vady produktu.
 2. Reklamovaný produkt je potrebné odovzdať vhodne zaistený a zabalený tak, aby pri jeho doprave nenastalo ďalšie poškodenie produktu. Samotný produkt môžte odovzdať osobne alebo zaslať kuriérnou spoločnosťou na adresu: Žabinská 2081/2, 911 05, Trenčín 
 3. K samotnej reklamácii je potrebné priložiť doklad o kúpe reklamovaného produktu. Tento doklad je potrebné zaslať písomne (poštou/kuriérskou službou) alebo odovzdať fyzicky na adresu sídla uvedenej v článku II., odstavec 2.
 4. Predávajúci potvrdí prijatie reklamovaného tovaru a samotnej reklamácie a následne vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie produktu. Samotný reklamačný proces začína v deň uplatnenia reklamácie, respektíve v moment doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Ak nie je ihneď možné zaslať potvrdenie o uplatnení reklamácie, predávajúci ho zašle bez zbytočného odkladu najneskôr spoločne s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie predávajúci doručí v písomnej forme.
 5. Kupujúci má pri uplatnení reklamácie nárok na:
  • Pri odstrániteľnej vade produktu má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, a to riadne a včas. O samotnom spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci má nárok takisto požadovať namiesto odstránenia vady aj výmenu chybného produktu za bezchybný, pokiaľ tak nevznikne predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chybu produktu.
  • Pri neodstrániteľnej vade produktu, ktorá priamo bráni užívaniu produktu na svoj účel má kupujúci nárok na požiadanie kupujúceho o výmenu tovaru za nový, alebo môže požiadať o odstúpenie kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
 6. Reklamácia je považovaná za vybavenú v moment skončenia reklamačného konania odovzdaním produktu s odstránenou vadou, odovzdaním vymeneného produktu, vrátením kúpnej ceny produktu, poskytnutím primeranej zľavy z ceny reklamovaného produktu, písomnou výzvou o prevzatí niektorého z uvedených plnení alebo odôvodneným zamietnutím samotnej reklamácie.
 7. Po vybavení a schválení reklamácie si kupujúci môže prevzať reklamovaný tovar na sídle predávajúceho - Adresa uvedená v článku II. odstavci 2.
 8. Pri prevzatí reklamovaného tovaru je nutné skontrolovať samotný produktu, respektíve neporušenosť balenia produktu (podľa VOP odporúčaní o prebraní tovaru), nakoľko tovar sa môže pri samotnej preprave dopravcom poškodiť. Taktiež odporúčame kupujúcemu tovar rozbaliť v prítomnosti dopravcu a prezrieť ho. Vaším podpisom vyhlasujete dopravcovi pri prevzatí produktu, že obal tovaru je nepoškodený.

 

 

Článok III.

Záverečné Ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny tohto poriadku bez predchádzajúceho upozornenia o nastávajúcej zmene reklamačného poriadku. Tieto prípadné zmeny reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť v deň ich zverejnenia na internetovej stránke zdraviezkopanic.sk. Na tovar zakúpený pred zmenou reklamačného poriadku sa vzťahujú reklamačné podmienky platné v deň kúpy produktu.
 2. Adresa prevádzkarne na zaslanie reklamovaného tovaru a pre reklamáciu tovaru osobne: Žabinská 2081/2, 911 05, Trenčín
 3. Kontakt na predávajúceho pre vybavenie reklamácie: +421948735144, zdraviezkopanic@zdraviezkopanic.sk